Ordensreglement


Ejerforeningen Solparken Aalborg

 

Revlingebakken 1-3 og Kornblomstvej 78-88


Gælder for såvel lejlighedsejere og lejere.

 

Orden på trapper m.m.

På ejendommens trapper og i opgangene må der ikke henstiles barne-/klapvogne, cykler, legetøj, møbler, aviser eller andet. Uberettiget anbragte genstande kan af ejerforeningen straks fjernes for ejerens/beboerens regning. Renholdelse af opgange påhviler beboerne. Trappevask udføres p.t. af rengøringsselskab.

 

Leg og boldspil

Leg og boldspil i opgange, kældre og op ad muren er ikke tilladt, og beboerne skal drage omsorg for, at børn i husstanden eller børn på besøg ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.

 

Affald

Fejeskarn og andet affald må ikke henkastes på ejendommens tilhørende areal, men kun i dertil indrettede beholdere. Restaffald skal være forsvarligt indpakket. Dette samt plast, metal, aviser, blade, pap og glas skal afleveres i de dertil opstillede containere. Alt øvrigt affald, der ikke fjernes af dagrenovationen, skal beboerne fjerne for egen regnding.

 

Toiletter

Der må ikke henkastes ting, der kan tilstoppe afløbet, i toiletternes closetskåle.

 

Ruder

Beboerne skal sørge for, at der er hele ruder i lejlighederne. Er der sket skade på en rude, skal skaden straks anmeldes til ejerforeningens forsikringsselskab.

 

Musik og støj

Musik og støjende adfærd må ikke finde sted for åbne vinduer og må kun udøves sådan, at det ikke er til gene for de øvrige beboere – og uden disses samtykke ikke efter kl. 23. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj, eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dennes beboere. Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må kun finde sted fra kl. 7 til kl. 20 på hverdage og fra kl. 8 til kl.15 på søndage. Der henstilles til beboerne om ikke at foretage støjende reparationer i lejlighederne efter kl. 20.

 

Parkering

Cykler, knallerter og motorcykler må ikke henstilles op ad ejendommens murværk, heller ikke på de grønne områder, men kun i de dertil opstillede stativer, i cykelskurene eller på parkeringspladsen. Motorcykler og knallerter skal parkeres i det sidste skur ud for indgangen til Kornblomstvej 88. Parkeringspladsen er kun til indregistrerede køretøjer, dog undtaget campingvogne og trailere. Al motorkørsel på gangstierne og parkering på brandvej er ikke tilladt.

 

Kælder

Kælderdørene skal altid være aflåst.

 

Hunde

Hunde må ikke luftes på ejendommens arealer. Det er forbudt at holde kamphunde.

 

Forurening

Det påhviler enhver beboer at holde rent. Der må intet hensættes i kældre og trappeopgange. Er en ejer (eller husstandsmedlem) skyld i forurening eller skade på ejendommen, trapperne, vejen eller haveanlæg, bærer denne det fulde ansvar. Rengøring må straks foretages af ejeren/lejeren, hvorimod udbedring af skade vil blive foretaget af fagfolk for den ansvarliges regning.

 

Ejerforeningens fællesarealer

Fællesareal må ikke inddrages til eget brug, og al henvendelse vedr. eventuel omlægning af fællesareal skal godkendes af bestyrelsen.

 

Altaner

Altanerne må ikke benyttes til synlig tørring af tøj. Det er ikke tilladt at foverdække altanerne med fast tag. Der må ikke monteres paraboler eller lign. - ligesom der ikke må ændres på altanernes konstruktion. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse. Tvistigheder afgøres af generalforsamlingen. Det er tilladt at opsætte altankasser på den indvendige side af altanen, når de er vandtætte og opsat forsvarligt.

 

Vaskeriet

Beboerne har adgang efter det reglement, som er opsat i vaskeriet. Vaskeriet må alene benyttes af beboere i ejerforeningen, og misbrug medfører udelukkelse. Eventuel vasketurnus skal overholdes, og nøgler til tavlen vedr. vasketurnus skal flyttes/fjernes efter aktuel benyttelse. Nøgler må ikke ”sidde over”. Maskinerne må ikke fyldes med mere tøj end angivet på maskinernes brugsanvisning. Brugsanvisningen skal følges. Hvis en maskine går i stå, og det ikke skyldes manglende mønter, må den ikke røres. Kontakt en fra bestyrelsen og husk at slukke for strømmen. Der må kun bruges lavtskummende vaskepulver, og til såvel vaskepulver som flydende vaskemiddel skal der bruges vaskebold. Der må gerne benyttes skyllemiddel. Filteret i tørretumbler skal renses efter brug. Vaskemønter kan købes hos formand Bente Ø. Nielsen, Revlingebakken 3 st tv, den første mandag i hver måned fra kl. 17 til kl. 18.

 

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke afbrændes i ejendommen eller nedkastes fra vinduer og altaner.

 

Klager

Alle klager fra beboerne skal henvendes til bestyrelsen, der foretager det videre fornødne.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Formand Bente Ø. Nielsen, Kornblomstvej 80 1. tv., 9000 Aalborg
Bestyrelsesmedlem Marianne Ovesen, Kornblomstvej 88, 1. th., 9000 Aalborg

Bestyrelsesmedlem Mette Zaar, Kornblomstvej 86, st. tv., 9000 Aalborg

Ved salg af lejlighed

Sælger skal sørge for at afmelde varme og el, ligesom sælger og køber skal melde flytning til administrator:
DEAS A/S, Skibbrogade 3, 9000 Aalborg
Att: Nadja Ina Pedersen, tlf. 39466956/39466396

 

Ud over disse regler må enhver beboer iagtage, hvad der hører til god husorden, og efterkomme, hvad der i den forbindelse påbydes af ejerforeningens bestyrelse. Dette for vi i egen og samtlige beboeres interesse kan opretholde gode og velordnede forhold.

 

På ejerforeningens vegne: Bestyrelsen

 

Godkendt på generalforsamlingen den 17. marts 2010 (tilrettet den 11. maj 2022)